• baker.JPG
  • chef.JPG
  • hotel.JPG
  • ket.JPG
  • pozhr.JPG

График за провеждане на класни упражнения през първи учебен срок, учебна 2018/2019 година

График за консултации на преподавателите през първи учебен срок,учебна 2018/2019 година

График за  провеждане на допълнителен час на класа през първи учебен срок на учебната 2018-2019 година 

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ "ТВОЯ ЧАС".

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. РУСЕ;

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО;;

ЕТИЧЕН КОДЕКС;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

 СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.09.2018Г.
CCF30102018 001
CCF30102018 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.06.2018Г.
1 1
1
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ  ОТЧЕТ ЗА 31.03.2018 Г.
2018 04 27 Отчет001
2018 04 27 Отчет002

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

1204
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.
КСО КЪМ 31.12.2017г. 001

 

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 Г.

 1801
 1802
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.06.2017 Г.
 otchet3006 1
 otchet3006 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.
otchet3103 1
otchet3103 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

otchet 003
otchet 003 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 Г.
otchet 001
otchet 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 Г.
261
262
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 Г.
1
2