Печат

График за провеждане на класни упражнения през І-ви учебен срок, учебна 2019/2020 година

График за консултации на преподавателите през I-ви уч. срок, уч. 2019/2020 година

График за за провеждане на допълнителен час на класа през I-ви учебен срок на учебната 2019-2020 година