Печат

График за провеждане на класни упражнения през IІ-ви учебен срок, учебна 2019/2020 година

График за консултации на преподавателите през II-ви уч. срок, уч. 2019/2020 година

График за за провеждане на допълнителен час на класа през II-ви учебен срок на учебната 2019-2020 година