• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

IMG_20220415_0009.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставяме информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

Издаване на Диплома за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ 2-РИ УЧЕБЕН СРОК

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА, РЕДОВНА СЕСИЯ, УЧЕБНА 2022-2023

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ПО ПРИЕМ 2022-2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

УКАЗАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - 2-РИ СРОК

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТИРАНЕ НА СИГНАЛ

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.06.2021г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.03.2021г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.06.2020г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.09.2020г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.12,2020г.
ЗАПОВЕД РД09-673/25.03.2020гРД09-673/25.03.2020г