• a.JPG
  • cook.JPG
  • gid.JPG
  • hotelier.JPG
  • ket.JPG

Указание за отпускане на стипендии

изтегли файла

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставяме информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

Издаване на Диплома за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

 

График за провеждане на класни упражнения през І-ви учебен срок, учебна 2020/2021 година

График за консултации на преподавателите през I-ви уч. срок, учебна 2020/2021 годинаучебна 2020/2021 година

График за за провеждане на допълнителен час на класа през I-ви учебен срок на учебна 2020/2021 година

ПРАВИЛА  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТУРИЗЪМ “ИВАН П.ПАВЛОВ“

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19 В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН П. ПАВЛОВ“ - РУСЕ

НАРЕДБА10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ "ТВОЯ ЧАС".

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. РУСЕ;

 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО;

ЕТИЧЕН КОДЕКС;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

 СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.06.2020г

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.03.2020г

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.12.2019г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.09.2019г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.06.2019Г.
 CCF15072019 001
CCF15072019 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.03.2019Г.
 КЪМ 31.03.2019 001
 КЪМ 31.03.2019 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.12.2018Г.
0
312018
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.09.2018Г.
CCF30102018 001
CCF30102018 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.06.2018Г.
1 1
1
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ  ОТЧЕТ ЗА 31.03.2018 Г.
2018 04 27 Отчет001
2018 04 27 Отчет002
БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
 2019 001

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

1204
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.
КСО КЪМ 31.12.2017г. 001

 

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 Г.

 1801
 1802
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.06.2017 Г.
 otchet3006 1
 otchet3006 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 Г.
otchet3103 1
otchet3103 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.

otchet 003
otchet 003 2
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 Г.
otchet 001
otchet 002
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 Г.
261
262
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 Г.
1
2