• a2.jpg
  • cook.JPG
  • gid.JPG
  • hotelier.JPG
  • ket.JPG

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Вижте  файла - учебна 2020/2021 година

Вижте файла - учебна 2021/2022 година

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставяме информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

Издаване на Диплома за средно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

 

График за провеждане на класни упражнения през ІI-ви учебен срок, учебна 2020/2021 година

График за консултации на преподавателите през II-ви уч. срок, учебна 2020/2021 година,

График за за провеждане на допълнителен час на класа през II-ви учебен срок на учебна 2020/2021 година  

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение 15.02.2021 - 19.03.2021 г. /редовна сесия/ уч.2020/2021год.

ПРАВИЛА  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТУРИЗЪМ “ИВАН П.ПАВЛОВ“

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19 В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН П. ПАВЛОВ“ - РУСЕ

НАРЕДБА10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ "ТВОЯ ЧАС".

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. РУСЕ;

 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО;

ЕТИЧЕН КОДЕКС;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

 СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

 

 

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.03.2021г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.06.2020г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   30.09.2020г
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ   31.12,2020г.
ЗАПОВЕД РД09-673/25.03.2020гРД09-673/25.03.2020г