• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

УКАЗАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - 2-РИ СРОК

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ