• 1_preview_rev_1.png
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • g.JPG

Учебна и помощна литература

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 4 ГОДИНИ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УКАЗАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА