• a2.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • g.JPG

ПРАВИЛА  ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТУРИЗЪМ “ИВАН П.ПАВЛОВ“

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ ОТ COVID-19 В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН П. ПАВЛОВ“ - РУСЕ

НАРЕДБА10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ "ТВОЯ ЧАС".

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ЗА 4-ГОДИШЕН ПЕРИОД С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ;

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ " ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. РУСЕ;

 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ;

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕТО;

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО;

ЕТИЧЕН КОДЕКС;

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ;

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАНННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.

 СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ВИД СОЦИАЛНА УСЛУГА