• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

viber__2022-11-21_11-10-51-722.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

1 3

Информация за проекта - https://www.mon.bg/

 

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 
Продължителността на проекта е 29 месеца.
 
Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.
 
Основна цел: 
 
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
 
Специфичните цели на проекта са насочени към:
 
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда.
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
 

30.06.2023 г.
 
В ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" за учебната 2022/2023 година се работеше по:
 
Дейност 1 - Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда. 
 
В ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" гр. Русе, за периода 01.02.2023 г. - 30.06.2023 г. по Дейност 1 взеха участие 15 ученици от 10-11 клас, които се обучаваха в реална работна среда. Ученическите практики се проведоха в следните обекти: - ЕТ ,, Вени Травел “ – Венелина Рачева; ,,Моник 1238“ ЕООД, ,,Моби Маркет" ЕООД, ,,ТИМБЪР – МЕНБГ" – ЕООД, ,,Инфинит" ООД, ,,Дунав Плаза" ООД, ,,Дон Вито Корлеоне" ЕООД.


30.06.2022 г.
 

В ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" за учебната 2021/2022 година се работеше по:

Дейност 1 - Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

В ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" гр. Русе, за периода 01.02.2022 г. - 30.06.2022 г. по Дейност 1 взеха участие 15 ученици от 10-11 клас, които се обучаваха в реална работна среда. Ученическите практики се проведоха в следните обекти: „Оптима 09“ ЕООД, „ЕЛ БО 76“ ЕООД, ,,Виктор 33“ ООД, ,,Инфинит“ ООД, ,,Ве енд Ве инвест“ ООД, „Дунав плаза“ ЕООД, „25 юни“ ЕООД.

 

Please publish modules in offcanvas position.