• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Учебна и помощна литература

Вижте файла

Случайна снимка

IMG_20230329_0002.jpg

Справка за броя на свободните места в паралелките

Вижте файла

 

Профил на купувача

 СЪОБЩЕНИЕ:

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - РУСЕ, ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ, КАКТО И ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С НАЦИОНАЛНИ И/ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, ПО КОИТО ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - РУСЕ ЩЕ Е СТРАНА/ БЕНЕФИЦИЕНТ"

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

images

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - РУСЕ, ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ, КАКТО И ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С НАЦИОНАЛНИ И/ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, ПО КОИТО ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - РУСЕ ЩЕ Е СТРАНА/ БЕНЕФИЦИЕНТ"

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ СТР. 1 

ПРОТОКОЛ СТР. 2

images

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН П. ПАВЛОВ“ – ГР. РУСЕ, ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ, КАКТО И ПО ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ (УСПЕХ)”, СХЕМА BG051PO001-4.2.05-0001 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ЦЕЛ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК.

Покана

Документация

Приложения

Протокол

images

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТИ ПО СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО”, ПО ПРОЕКТ „СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – ОБУЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИ МОДЕРНИ КАБИНЕТИ”, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА МС № 221 ОТ 23.04.2014 Г., С ЦЕЛ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕ

Покана

Документация

Приложения

Договор  оборудване

Съобщение

 

images

 

 Вътрешни правила

 

 

images

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТИ ПО СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО”, ПО ПРОЕКТ „СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – ОБУЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИ МОДЕРНИ КАБИНЕТИ”, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА МС № 221 ОТ 23.04.2014 Г., С ЦЕЛ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕ


Покана

Документация

Приложения

images

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВА КАБИНЕТА ПО СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО, С ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ТЯХ САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ И СЕРВИТЬОРСКИ ОФИС”, ПО ПРОЕКТ „СЕРВИРАНЕ И БАРМАНСТВО – ОБУЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИ МОДЕРНИ КАБИНЕТИ”, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА МС № 221 ОТ 23.04.2014 Г., С ЦЕЛ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР

Покана

Документация

Приложения

Протокол

Договор за СМР

Съобщение

Съобщение 2

imagesСЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки („Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или проект, ...."), прекратявам избора на изпълнител за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ПГТ „Иван П. Павлов", град Русе за срок от една година по обособени позиции, както следва
Обособена позиция 1: Напитки
Обособена позиция 2: Плодове и зеленчуци
Обособена позиция 3: Консерви и пакетирани продукти
Обособена позиция 4: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция 5: Хляб и хлебни продукти
Обособена позиция 6: Месо и месни продукти.", поради факта, че в обявения в публичната покана срок няма подадена нито една оферта.

OБЩЕСТВЕНA ПОРЪЧКA С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПГТ „ИВАН П. ПАВЛОВ“, ГРАД РУСЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"  -  изтегли пакет файлове

images 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:" ДОСТАВКА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: "УЧИЛИЩЕ И РАБОТОДАТЕЛИ – ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА"

 

Обявление обществена поръчка:  първи файлвтори файл

 

Документация:  изтегли

 

Решение:  изтегли

 

images

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:" ДОСТАВКА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ВЕНТИЛАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ: "УЧИЛИЩЕ И РАБОТОДАТЕЛИ – ЗАЕДНО ПО ПЪТЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА"

 

Документация    изтегли 

 

Решение      изтегли

 

Обявление за обществена поръчка изтегли

 

images

 

 

ФАЙЛОВЕ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ:

 

 Писмо – покана  изтегли

 

Списък асортимент изтегли

 

Техническа оферта изтегли

 

Ценова оферта изтегли

 

images

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 СЪОБЩЕНИЕ:

Прочети още...